Handelsbetingelser

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Kundeservice på +45 44 40 40 63

Denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) udbydes af Klikko ApS, CVR-nr. 35869247, Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby (”Wordpens”) - E-mail: info@wordpens.com - Telefon: +45 44 40 40 63
Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Kundeservice på +45 44 40 40 63 Vigtig meddelelse
Læs handelsbetingelserne grundigt, inden du bestiller tekster fra Wordpens.
Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse, når du køber tekster. Handelsbetingelserne kan blive opdateret fra tid til anden (for eksempel for at afspejle ændringer i teknologien, vores forretningsmodel, vores systemkapacitet eller i relevante love og regler.
WP’s produkter inden for tekstforfatning består af ”Kategoritekster” og ”Hyr en blogger”

”Kategoritekster” er baseret på, at skrive tekster til kundens hjemmeside, typisk forsiden, undersider eller på webshops også kaldet kategorisider. ”Kategoritekster” består af minimum 500 ord og til minimum 5 undersider. Hver tekst er inklusive Title Tag og Metabeskrivelse.Har kunden ikke selv ønsker til valg af søgeord fremsender Wordpens et forslag.

”Hyr en blogger” er baseret på at skrive tekster til kundens hjemmeside, typisk på bloggen. ”Hyr en blogger” består af 400-700 ord og kan bestilles enten som 2, 4 eller 8 indlæg pr. md.
Har kunden ikke selv ønsker til blogindlæg fremsender Wordpens et forslag.

”Hyr en blogger” pakker er et fortløbende abonnement og kan tidligst opsiges 5 mdr. efter tegning af abonnement. Derefter er opsigelsesvarsel på løbende måned + 60 dage.

Aftalen træder i kraft, når kunden har godkendt en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen fremsendes af Wordpens til kunden på mail, og kunden kan godkende ved at besvare mailen med “aftale ok”, “ok” eller lignende tilkendegivelser. Når ordrebekræftelsen er godkendt, så er aftalen bindende.
Aftale om “Kategoritekster” er ikke fortløbende

Kunden afgiver en bindende ordre til Klikko ApS pr. mail.
Ordren skal indeholde følgende detaljer:
Kundens hjemmeside
Produktet, kunden har købt
Startdato
Kontaktpersonens tlf.
Kontaktpersonens e-mail
Ved køb af ”Kategoritekster” skal der i ordren angives minimum 5 søgeord/URL’er
Ved køb af ”Hyr en blogger” pakker skal der i ordren angives kundens fokusområder, hvad enten det er SEO, Sociale Medier eller begge.
Ved køb af ”Hyr en blogger” pakkerne vil WP’s redaktør kontakte kunden for at igangsætte ordren og gennemgå følgende:
• Søgeordsanalyse
• Forslag til artikler for minimum 6 mdr. ad gangen
Wordpens vil derefter skrive artiklerne og sende disse til kunden pr. mail til godkendelse. Når artiklen er godkendt af kunden, vil Wordpens sende artiklerne til kunden pr. mail, så kunden kan uploade disse.

Såfremt det ønskes, og såfremt kunden har en WordPress hjemmeside, så kan kunden installere en Connector Plugin, hvilket giver mulighed for, at uploade artiklen den direkte til kundens side efter godkendelse.

Kunden kan afvise en tekst, hvis teksten indeholder specifikke dokumenterbare problemer i relation til: • Grammatik/retstavning • Forkert brug af indhold eller forkerte informationer i indholdet.
Såfremt kunden afviser en tekst på grund af ovennævnte problemer, redigerer Wordpens teksten uden beregning. Når Wordpens har leveret teksten pr. mail, er det kundens ansvar at sikre, at kunden får gennemgået teksten og godkender/afviser.
Hvis kunden ikke har afvist teksten eller forslag til søgeord/blogindlæg indenfor 2 uger efter Wordpens har sendt denne pr. mail, vil Wordpens systemer automatisk anse teksterne som værende godkendt af kunden.
Når en tekst er anset som godkendt, ændrer Wordpens ikke yderligere ved teksten. Wordpens anser opgaven for denne tekst for afsluttet og afregner sit honorar

WP bestræber sig på, at tekster er så originale som muligt. Hermed menes, at teksterne tjekkes på CopyScape, som er et plagiat screeningsværktøj, der scanner alt indhold for at sikre, at teksterne er minimum 80 % originale. Der gives plads til 20 % genbrug af tekster, hvilket er nødvendigt, da der kan være faktuelle informationer fra kundens hjemmeside, som er nødvendige for teksten. Der tages ligeledes forbehold for politisk, juridisk og teknologisk terminologi samt sætninger, det er nødvendigt at angive ordret, f.eks. citater eller lignende. Sådanne tilfælde drøftes altid med kunden i forbindelse med levering af WP’s ydelse.

Så snart Klikko ApS har leveret en tekst til kunden, og kunden har godkendt denne, så er Klikko ApS ikke længere ansvarlig for denne tekst. Eventuelle krav, indsigelser eller lignende, er således WP uvedkommende.

Klikko ApS fakturerer kunden månedligt, og priser er altid i DKK dog ex. moms.
WPs faktura forfalder til betaling senest 8 dage efter kundens modtagelse af korrekt faktura. Såfremt betaling fra kunden ikke sker rettidigt, tilskrives fakturaen renter fra forfaldsdatoen med 3% pr. måned.

Begge parter skal iagttage fuld fortrolighed omkring oplysninger, som en part måtte blive bekendt med om den anden parts forhold. Aftalen og alle oplysninger om den anden part og dennes virksomhed, der udveksles under aftalen, er fortrolige og kan således ikke offentliggøres uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, efter pålæg fra offentlige myndigheder eller i overensstemmelse med gældende lov og reguleringer. Oplysninger er dog ikke fortrolige, hvis de i forvejen var offentligt tilgængelige eller tilgængelige fra tredjepart uden brud på fortrolighedsforpligtelser.

Parterne er alene ansvarlige over for hinanden for direkte tab i henhold til dansk retspraksis. Ingen af parterne skal være ansvarlige over for den anden part for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, tabte forretningsmuligheder, driftstab, tredjemands krav, interne omkostninger eller tab af data samt omkostninger til genskabelse heraf.
Uden at begrænse det ovenstående skal hver parts samlede ansvar under denne samarbejdsaftale, herunder for ethvert erstatningskrav, forholdsmæssigt afslag i prisen m.v. ikke overstige det beløb, som Klikko på tidspunktet for kravets opståen har modtaget som vederlag.
Ovenstående begrænsninger skal ikke finde anvendelse på ansvar som følge af en parts grove uagtsomhed eller forsæt.

Ingen af parterne skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder strejke og lockout, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde eller kunne have undgået eller overvundet.
Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer.

Aftalen skal være underlagt og fortolkes i henhold til Dansk ret med undtagelse af reglerne om lovvalg og den internationale købelov (CISG). Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Byretten i København med sædvanlig appelmulighed.
Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så skriv venligst til Wordpens