Betingelser

STANDARD HANDELSBETINGELSER

 1. Generel information

1.1 Denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) udbydes af Klikko ApS, CVR-nr. 35869247, Gammel Køge Landevej 55, 2500 Valby (”Wordpens”). Hvis du oplever problemer med din bestilling på Hjemmesiden eller ved øvrig brug af Hjemmesiden, kontakt venligst vores Kundeservice:

 

E-mail: info@wordpens.com

Telefon: +45 44 40 40 63

1.2 Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Kundeservice, inden du begynder at handle på Hjemmesiden.

 

1.3 Det er en betingelse for at handle på Hjemmesiden, at du er en erhvervsvirksomhed, som er registreret med CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen.

 

 1. Vigtig meddelelse

2.1 Læs handelsbetingelserne grundigt, inden du bestiller tekster fra Wordpens.

2.2 Disse handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse, når du bestiller eller køber tekster på Hjemmesiden. Handelsbetingelserne kan blive opdateret fra tid til anden (for eksempel for at afspejle ændringer i teknologien, vores forretningsmodel, vores systemkapacitet eller i relevante love og regler), og derfor beder vi dig godkende Betingelserne, hver gang du handler hos os. Enhver reference til ”dig” eller ”din” betyder dig som bruger af Hjemmesiden, enhver reference til ”vi”, ”os” eller ”vores” betyder Wordpens. Wordpens og dig er i det følgende samlet benævnt ”Parterne” og hver for sig en ”Part”.

 

2.3 Hvis du ikke accepterer Betingelserne, kan du ikke bestille eller købe tekster på Hjemmesiden.

 

 1. Bestilling

3.1 Onlinebutikken er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. Vi forsøger så vidt muligt at udføre sådan vedligeholdelse i nattetimerne.

 

3.2 En bestilling som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet [den følgende hverdag].

 

3.3 Vi forbeholder os ret til at annullere aftalen om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger:

 

 • Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres
 • Din bestilling er afgivet med det formål at begå bedrageri mv. eller afgivet i forbindelse med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet
 • Der opstår en utilsigtet fejl på Hjemmesiden, fx en betalingsfejl el. lign.

 

 

 

3.4 Aftaler kan kun indgås via Hjemmesiden. Vi behandler ikke bestillinger fremsat i e-mails, breve eller fax.

 

3.5 Inden afgivelse af bestillingen har du mulighed for at ændre de oplysninger, som du har indtastet, herunder betalingsoplysninger

 

3.6 Kontakt venligst vores Kundeservice, hvis du begik en fejl, da du foretog bestillingen – de står klar til at hjælpe dig.

 

3.7 Du modtager en ordrebekræftelse i en e-mail.

 

 1. Aftalens sprog

 

4.1 Aftalen kan udelukkende indgås på dansk.

 

 1. Adgang til aftalen

 

5.1 Du modtager via e-mail en bekræftelse på aftalens indhold samt en kopi af disse Betingelser. Vi opbevarer indgåede aftaler, herunder ordrebekræftelsen, i et vist tidsrum, og vi anbefaler, at du ligeledes gemmer disse dokumenter, da de ikke nødvendigvis efterfølgende vil være tilgængelige på Hjemmesiden.

 

 1. Tiltag mod bedrageri

 

6.1 For at kunne beskytte dig og vores andre kunder mod bedrageri og opretholde et højt sikkerhedsniveau for onlinekøb, kan vi gennemføre verifikationstjek. Verifikationstjekket kan omfatte de data, som du sender når du bestiller på Hjemmesiden, herunder din adresse og betalingsoplysninger.

 

 1. Betalingsmidler

 

7.1 Vi accepterer følgende betalingsmidler:

 

 • Dankort
 • Mastercard
 • Visa

 

7.2 Betaler du med kreditkort, vil du blive bedt om at indtaste kortets kontrolcifre. Du finder de tre kontrolcifre på bagsiden af dit kreditkort, oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kontrolcifrene er nødvendige, for at betaling kan gennemføres og for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

 

 1. Priser

8.1 Alle de anførte priser er inklusive skatter og afgifter, dog ex. moms.

8.2 Priserne på Hjemmesiden vises i danske kroner.

 

 1. Følg din bestilling og se historik

9.1 Opretter du en brugerkonto på Hjemmesiden, kan du følge din bestilling ved at besøge wordpens.com/login. Samme sted kan du også se dine tidligere bestillinger og se status på dine nuværende bestillinger.

9.2 Har du ikke en brugerkonto, kan du kontakte Kundeservice, der vil gøre deres bedste for at give dig informationer om status for din bestilling.]

 

 1. Wordpens ydelse

 

10.1 Wordpens leverer [tekster, oversættelser, korrekturlæsning mv.] til dig. Processen foregår således, at du afgiver din ordre på Hjemmesiden, wsnonline.dk eller via andre platforme (API). Du kan vælge eller fravælge redaktionel gennemgang af den relevante tekst. Enten tildeler du opgaven direkte til en specifik skribent, som du selv vælger, eller også sendes opgaven til ”Open task pool”, som er en åben pulje med alle skribenter, der er kvalificerede til at løse den relevante tekstopgave.

 

 

10.2 Såfremt du tildeler opgaven direkte til en specifik skribent, kan den pågældende skribent enten acceptere og færdiggøre opgaven eller afvise opgaven. Afvises opgaven af skribenten, sendes den til Open task pool, og en anden skribent påtager sig at udføre opgaven. Såfremt Skribenten vælger at udføre opgaven, sendes opgaven med eller uden gennemgang hos en redaktør til din gennemgang. Du kan herefter vælge at godkende eller afvise teksten.

 

 

10.3 Du kan afvise en tekst, såfremt teksten indeholder specifikke, dokumenterbare problemer i relation til:

 

 • Grammatik/retstavning
 • Forkert brug af indhold eller forkerte informationer i indholdet.
 • Øvrige mangler ved teksten i forhold til den af dig forudsatte benyttelse af teksten

 

Såfremt du afviser en tekst på grund af ovennævnte problemer, redigerer Wordpens teksten uden beregning, såfremt Wordpens vurderer, at afvisningen er berettiget.

Såfremt du efter Wordpens redigering af teksterne afviser teksten på ny, og Wordpens finder, at afvisningen er berettiget, modtager du det indbetalte depositum retur. Såfremt Wordpens finder, at afvisningen ikke er berettiget, afregner Wordpens sit honorar for arbejdet, og opgaven anses for afsluttet.

 

10.4 Wordpens bestræber sig på, at alt indhold i tekster mv., som udbydes til dig, er så originalt som muligt. Dette sikres ved anvendelse af Copyscape, som er et plagiat screeningværktøj, der scanner alt indhold via Googles indeks for at sikre, at alt er originalt. Der tages forbehold for politisk, juridisk og teknologisk terminologi samt sætninger, det er nødvendigt at angive ordret, f.eks. citater eller lignende, i forbindelse med levering af ydelsen til dig.

 

10.5 Tekster, som du opnår kendskab til via aftalen, og som du ikke ønsker at anvende, således at der foreligger en afvisning heraf, er underlagt hemmeligholdelsesklausulen i punkt 15.

 

 1. Levering af ydelsen

 

11.1 Wordpens bestræber sig på at levere en tekst i første udgave senest [48] timer efter modtagelse af din bestilling heraf.

 

11.2 Senest fem dage efter, at du har modtaget første udgave af teksten skal du godkende eller afvise teksten. Er teksten ikke afvist ved udløbet af de fem dage, anses teksten for godkendt af dig.

 

11.3 Godkendelse eller afvisning af en tekst skal ske skriftligt pr. e-mail til info@wordpens.com.

 

11.4 Du kan kun afvise en tekst, såfremt de i punkt 10.3 nævnte forhold gør sig gældende. I disse tilfælde skal du ikke betale honorar til Wordpens for teksten, og det betalte depositum vil blive returneret.

 

11.5 I alle andre tilfælde end som beskrevet i punkt 11.4 skal du betale honorar til Wordpens for teksten.

 

11.6 En eventuel revidering uden beregning af yderligere honorar til Wordpens, jf. punkt 10.3, skal ske senest 48 timer efter din berettigede afvisning af en tekst.

 

11.7 Består din bestilling af flere ydelser, forbeholder vi os retten til at foretage separate leveringer.

 

 1. Betaling

 

12.1 Inden arbejdets påbegyndelse skal du betale depositum svarende til den samlede pris for opgaven. Arbejdet påbegyndes først, når depositum er modtaget af Wordpens.

 

12.2 Tekster afregnes baseret på prislisten, som er angivet for hvert produkt

 

 1. Ophavsret

 

13.1 Samtlige rettigheder til en tekst tilhører Wordpens, og overdrages først til dig, når du har godkendt teksten endeligt og betalt honoraret fuldt ud.

 

13.2 Efter Wordpens overdragelse af samtlige rettigheder til teksten mv. er du berettiget til at disponere over teksten.

 

13.3 Wordpens indestår for, at Wordpens er indehaver af samtlige rettigheder til de udarbejdede tekster, at Wordpens er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder til teksterne til dig, og at din udnyttelse af teksterne derfor ikke vil stride mod tredjemands rettigheder.

 

 1. Annullering

14.1 Såfremt du annullerer din ordre på en bestilt tekst, skal du betale et honorar til Wordpens beregnet som en procentsats af det fulde aftalte honorar for den færdige tekst på baggrund af den procentvise færdiggørelse af teksten.

 

 1. Hemmeligholdelse

 

15.1 Parterne forpligter sig til at hemmeligholde Fortrolig Information, som defineret i punkt 15.2.

 

15.2 Al information vedrørende tekster, som du får kendskab til via aftalen, herunder f.eks. men ikke begrænset til i elektronisk, skriftlig eller mundtlig form, skal – forinden teksten er godkendt og betalt af dig - anses for fortrolig information (”Fortrolig Information”). Dog skal information, som på tidspunktet for anvendelsen eller videregivelsen heraf var almindeligt tilgængeligt for offentligheden, eller information, som efterfølgende er blevet almindeligt tilgængeligt, uden at det skyldes en Parts manglende iagttagelse af denne Aftales bestemmelser, ikke anses for Fortrolig Information.

 

15.3 Dog skal intet i denne Aftale udelukke offentliggørelse af Fortrolig Information, når dette er påkrævet i henhold til lov, myndighedsbestemmelse eller retskendelse herom, forudsat at den Part, som skal foretage offentliggørelse, giver meddelelse inden for rimelig tid til den anden Part, forinden offentliggørelse foretages.

 

15.4 Wordpens foranlediger, at de skribenter og redaktører, som Wordpens samarbejder med til produktionen af teksterne, underskriver særskilte hemmeligholdelsesaftaler vedrørende den af dig bestilte tekst.

 

 1. Opgaver fra studerende

 

16.1 Wordpens påtager sig af etiske årsager ikke at skrive opgaver for studerende. Ordrer vedrørende sådanne opgaver vil blive afvist af Wordpens uden nærmere begrundelse.

 

 1. Kommunikation med skribenterne

 

17.1 Du må på intet tidspunkt kommunikere direkte med skribenterne.

 

17.2 Du må endvidere ikke fremsende betaling direkte til skribenten, idet al betaling for arbejde leveret af Wordpens skal ske direkte til Wordpens.

 

17.3 Såfremt du handler i strid med punkt 17.1-17.2 vil Wordpens forbeholde sig at afbryde samarbejdet med dig øjeblikkeligt, samt at fakturere dig for allerede udført arbejde.

 

 1. Andre forhold

 

18.1 Opdatering af Hjemmesiden

 

18.1.1 Vi gør vores bedste for at opdatere Hjemmesiden samt sikre, at priser, beskrivelser og andre oplysninger om ydelserne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, beskrivelser og andre oplysninger om ydelserne kan dog opstå.

 

18.2 Force majeure

 

18.2.1 Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen eller manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

 

18.3 Aftalens fuldstændighed

 

18.3.1 Disse betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem os.

 

18.4 Ugyldighed

 

18.4.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

 

18.5 Overdragelse

 

18.5.1 Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen indgået med dig, til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra tidspunktet, hvor vi har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan dine rettigheder kun gøres gældende over for den pågældende tredjemand.

 

18.6 Personoplysninger

 

18.6.1 Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst vores fortrolighedspolitik, som fortæller om, hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med bestillingsproceduren og din brug af Hjemmesiden i øvrigt.

 

 1. Misligholdelse

 

19.1 Såfremt en Part misligholder Aftalen, er den ikkemisligholdende Part berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

 

 1. Lovvalg og værneting

 

20.1 Aftalen er undergivet dansk ret, bortset fra dansk rets lovvalgsregler.

 

20.2 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som rette værneting med sædvanlig ankemulighed.

Kom igang allerede i dag!
Ring på +45 44 40 40 63
En uforpligtende dialog
Udfyld formularen, og vi vender tilbage med et uforpligtende tilbud, som matcher dit behov og din virksomhed.
Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Tlf. +45 44 40 40 63 Mail: info@wordpens.com